(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

زیرساخت های گاز و مخابرات

از اهم فعالیت های این مشاور در زمینه راه و شهرسازی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-تهیه نقشه بیلت و ازبیلت در شهرهای اراک-مهاجران-شازند-و آستانه

-تکمیل ازبیلت شهرستان دورود

-تکمیل ازبیلت شهرستان الیگودرز

-عملیات نقشه برداری از شبکه های گاز فاقد ازبیلت در سطح استان مرکزی

-برداشت اطلاعات مکانی مسیرخطوط انتقال و توزیع در استانهای لرستان -همدان-مرکزی

-برداشت اطلاعات شبکه برق شهر تنکابن

-برداشت اطلاعات شبکه برق شهر مرزن آباد-کلاردشت