(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

.برداشت زمینی و میخکوبی مسیر

یکی از پرکاربرد ترین شاخه های نقشه برداری زمینی ، نقشه برداری مسیر میباشد. شاید بتوان عملیات برداشت اولیه و تهیه کریدور ابتدایی مسیر را با استفاده از سایر روش های نقش  برداری به انجام برسانید. اما میخکوبی و تهیه نقشه های ارزیابی را قطعا میبایست به روش زمینی انجام داد . نقشه برداری مسیر شامل میخکوبی و برداشت مقاطع طولی و عرضی میباشد سنگ بنای تمامی عملیات راه سازی میباشد و دقت موجود در این کار ، یکی از بالاترین و موثرترین دقت ها در عملیات اجرایی نقشه برداری میباشد.