(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

تعیین موقعیت نقاط به وسیله GPS و کار عکسی

ایجاد ایستگاه های دقیق نقشه برداری جهت کنترل بر انواع و اقسام عملیات اجرایی و همچنین جهت ایجاد پایه برداشت توسط اکیپ نقشه برداری زمینی تقریبا در تمامی عملیات نقشه برداری کاربرد دارد. همچنین انجام عملیات زمینی یا کارعکسی توسط دستگاه های GPS دو فرکانسه با دقت مناسب میتواند باعث تولید نقشه های هوایی در مقیاس های مختلف گردد.دستگاه های دقیق GPSشرکت ، در تمامی موارد فوق الذکر ، با کالیبره های دوره ای و همچنین تست های منظم ،دقت برداشت عملیات را تضمین مینماید.