(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

پیاده سازی و تفکیک قطعات و خیابان ها

شاید برخی پیاده سازی و تفکیک قطعات و خیابان ها را جزئی از نقشه برداری مسیر بدانند و وجود استاندارد های پیاده سازی قطعات نحوه محاسبه فاصله پیکه ها از یکدیگر و نوع خاص پیاده سازی شبکه های مختلف خدماتی و همچنین رعایت استانداردهای موجود در تقاطع های عملیات تهیه و پیاده سازی نقشه های فاز 2 شهرسازی را با نقشه برداری مسیر متمایز می نماید.