(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

فتوگرامتری

مفهوم فتوگرامتری،اندازه گیری بر روی عکس یا تصویر می باشد.اساس این علم با بازسازی صحنه عکسبرداری و ایجاد مدل محقق می گردد.مدل سه بعدی ایجاد شده قابلیت تمامی اندازه گیری ها و در نهایت ترسیم تمامی عوارض را به کاربر میدهد.فتوگرامتری می تواند در مقیاس های مختلف کلان،متوسط و برد کوتاه انجام پذیرد.استفاده از تصاویر ماهواره ای،تهیه و تبدیل نقشه با عکس های هوایی،ایجاد مدل با تصاویر اخذ شده از پهپاد و همچنین حل معادلات برد کوتاه همگی براساس مفاهیم کلی علم فتوگرامتری انجام می پذیرد بر این اساس فتوگرامتری یکی از شاخه های اصلی فوق العاده پرکاربرد فعالیت این مهندسین مشاور گشته است و با عنایت به پیشرفت ادوات تهیه تصاویر،روز به روز بر دقت نقشه های تهیه شده از این روش افزوده گردیده و در موارد بیشتری به کار گرفته می شوند.