(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

فتوگرامتری هوایی

 فتوگرامتری با تهیه نقشه از عکس آغاز گردیده است در فتوگرامتری با بازسازی لحظه تصویر برداری به عنوان مدل میتوان بسیاری از عوارض را بصورت دقیق و جزئی ترسیم نمود . چنانچه بتوان عکس های با دقت و تفکیک بیشتری از منطقه اخذ نمود ، میتوان نقشه های جدید تری نیز ایجاد کرد .یکی از اصلی ترین شاخه های مهندسین مشاور نقش نگاران توسعه فتوگرامتری هوایی بوده است که با مثلث بندی ، کارزمینی ، تهیه ، تبدیل و GIS READY  همراه می باشد.