(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

برد کوتاه

با پیشرفت روز افزون فرمت های تحویل نقشه،هرمت های اداری اطلاعات توصیفی از نقشه ها و به عبارتی ارائه مدل سه بعدی از محل نقشه برداری،متداول شده است.سیستم نقشه برداری برد کوتاه،برای تهیه مدل سه بعدی و نقشه برداری در مقیاس های بسیار دقیق بسیار مناسب و مفید می باشد.مهندسین مشاور نقش نگاران توسعه در پروژه های نقشه برداری صنعتی،مدل های بسیاری از سازه ها،خطوط لوله،نماهای مختلف کار شده و تهیه نموده است و همچنان به افزایش سطح در این زمینه نوین و علمی اقدام می نماید.