(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

سیستم اطلاعات مکانی یکپارچه تحت وب(WEB GIS)

کاربرد GIS تحت WEB،به محل های متفاوت کاربران و جمع آوری کنندگان اطلاعات و همچنین استفاده از پتانسیل همه افراد در هر مکان و هر زمان،بر می گردد.امروزه،تحت WEB بودن نه تنها برای سیستم های اطلاعات جغرافیایی،مزیت می باشد بلکه تمامی نرم افزارهای کاربردی سایر علوم از جمله حسابداری،مهندسی،پزشکی و....به سمت و سوی به اشتراک گذاردن داده ها و تحت وب وبدن سوق داده شده اند.