(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

تصاویر ماهواره ای

بهترین،به روزترین و کم هزینه تیرن روش برای تهیه نقشه های مبنای دو بهدی و سه بعدی استفاده از تصاویر ماهواره ای گوناگون متناسب با نیاز می باشد.از بدو تاسیس شرکت پروژه های فراوانی آغاز شده است که در این پروژه ها،پایه و مبنای تمامی اطلاعات تصاویر ماهواره ای متناسب با نقشه ها بوده است.از جمله آخرین و بزرگترین این پروژه ها تهیه تصاویر و اصلاح هندسی تصاویر شهر اصفهان می باشد که با کارفرمایان سازمان اطلاعات و فن آوری شهرداری اصفهان،با موفقیت به اتمام رسیده است.